СТАТУТ ГО НЕЗАЛЕЖНИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

INDEPENDENT UNION OF EUROPEAN JUORNALISTS

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НЕЗАЛЕЖНИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ»

ПРОТОКОЛ №1 від 25 березня  2019 р.

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «НЕЗАЛЕЖНИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ»

 

 

 

 

м. Одеса 2019 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НЕЗЕЛЕЖНИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ» (далі – Організація) об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів та для реалізації поставленої мети та виконання завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НЕЗАЛЕЖНИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ»;

повна назва Організації російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕЗАВИСИМЫЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ»;

повна назва Організації англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “INDEPENDENT UNION OF EUROPEAN JOURNALISTS”.

1.3. Скорочене найменування Організації українською мовою – ГО «НСЄЖ»;

скорочена назва Організації російською мовою – ОО «НСЕЖ»;

скорочена назва Організації англійською мовою – NGO « IUOEJ».

1.4 Місцезнаходження Організації: Україна, 65082, Одеська область, м. Одеса, вулиця Некрасова будинок 4 квартира 9.

1.5.  Засновниками Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років.

1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, може мати рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, має свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та реєструється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.8. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.9. Організація є непідприємницьким товариством та не має на меті отримання прибутку.

1.10.Організація діє в рамках Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.11. Організація може  вступати в міжнародні  громадські об’єднання, підтримувати контакти і зв’язки, укладати  угоди з іноземними некомерційними не урядовими  об’єднаннями.

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.  Головною метою Організації є всебічне задоволення та захист професійних та інших спільних інтересів членів Організації, захист конституційних прав людини на свободу слова, боротьба з порушенням права на свободу слова, розширення професійних зв’язків українських журналістів в країнах Європейського Союзу з метою організації взаємодії українських журналістів із журналістами країн Європейського Союзу.

 

2.2.  Основні цілі:

 • захист прав журналістів на свободу слова та боротьба із порушенням права на свободу слова;
 • підвищення кваліфікації журналістів;
 • розширення професійних зав’язків українських журналістів в країнах Європейського Союзу з метою організації взаємодії українських журналістів із журналістами країн Європейського Союзу;
 • профілактика проявів порушення прав на свободу слова та свободу світогляду.

2.3. Для досягнення поставленої мети Організація здійснює такі завдання:

 • представляє та захищає інтереси членів Організації перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у різноманітних громадських інституціях, установах та на підприємствах як в Україні, так і закордоном, перед фізичними особами, засобами масової інформації;
 • сприяє реалізації інтересів членів Організації, їхніх конституційних прав;
 • організовує суспільні заходи: збори, акції, читання, дослідження  та інше;
 • проводить профілактичну роботу щодо упередження проявів порушення права на свободу слова;
 • організовує співпрацю із засобами масової інформації, в тому числі на теріторії країн Європейського Союзу;
 • організовує співпрацю із правозахисними організаціями та правоохоронними органами;
 • сприяє підвищенню рівня обізнаності щодо прав на свободу слова;
 • співпрацює та залучає спеціалістів для кваліфікованої допомоги на підтримку юридичних та конституційних прав членів Організації;
 • організовує  консультації щодо питань порушених прав членів Організації.

 

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Діяльність Організації базується на принципах:

 • добровільності;
 • самоврядності;
 • вільного вибору території діяльності;
 • рівності перед законом;
 • відсутності майнового інтересу її членів ( учасників);
 • прозорості, відкритості, публічності;
 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

 

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним.

4.2.  Членами Організації можуть бути громадяни України, а атож іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут та досягли віку 18 років.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви.

4.4. Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.5. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

4.6. Права члена Організації:

 • брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
 • брати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраним до керівних органів Організації;
 • вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
 • добровільно у будь-який час у порядку, встановленому цим Статутом, припинити членство (участь) в Організації;
 • мати типові посвідчення члена організації, нагрудні знаки та іншу відповідну символіку, яка не суперечить законодавству України.

4.7. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язаних з виконанням статутних завдань Організації;
 • сприяти виконанню статутних завдань та цілей Організації;
 • в межах законодавства України пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
 • виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.8. Членство в Організації припиняється у випадку:

 • письмової заяви члена, поданої до Правління Організації;
 • рішення Правління.

4.9. Правління приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:

 • неодноразового порушення вимог Статуту;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою Організації;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;
 • неучасті в діяльності Організації протягом попередніх 12 місяців.

4.10. Інформація про членство в Організації є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, окрім як з особистого письмового дозволу члена Організації, а також може бути розголошена без згоди члена Організації на підставі рішення суду, запиту прокурора, поліції, Служби безпеки України.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори Організації, Правління, Голова Організації.

5.2. Загальні Збори Організації є вищим органом управління Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

5.3. У Загальних Зборах Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні збори  скликаються Правлінням щорічно. Загальні  Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні збори  скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належить вирішення наступних питань:

 • затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
 • затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
 • заслуховування звітів органів управління Організації;
 • ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
 • розпорядження коштами та майном Організації;
 • призначення ліквідаційної комісії та її голови;
 • обрання Правління строком на 2 роки;
 • обрання Голови Організації строком на 2 роки;
 • обрання Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії строком на 4 роки;
 • розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів управління Організації;
 • ухвалення рішення про створення відокремлених підрозділів;
 • ухвалення рішення про створення юридичних осіб Організації;
 • ухвалення рішення про затвердження символіки Організації;
 • прийняття рішення про саморозпуск та реорганізацію.

5.7. Рішення Загальних Зборів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів Організації. З питань, внесення змін до статуту, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію рішення Загальних Зборів  Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.8. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та Членів Організації.

5.9. Головує на засіданнях Загальних Зборів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів Членів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.10. Правління обирається Загальними Зборами строком на 2 роки і здійснює наступні повноваження:

 • організовує виконання рішень Загальних зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних зборів;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;
 • затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
 • готує документи Загальних зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
 • засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;
 • веде інформаційну політику;

5.11. Засідання Правління Організації відбуваються не менше одного разу на півроку, скликаються Головою Організації або на вимогу 2/3 членів Загальних Зборів Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.12. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.13. Голова Правління є Головою Організації.

5.14. Кількісний склад Правління Організації визначається Загальними Зборами організації.

5.15. Зміни складу Правління та обрання Голови Організації проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі правління або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Установчих зборах). Обрання нового складу Правління можливе також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

5.16. Голова Організації обирається Загальними зборами строком на два роки.

5.17. Голова Організації:

 • здійснює загальне керівництво Організацією, Правлінням, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
 • без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
 • подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;
 • має право на скликання Загальних зборів;
 • виконує інші обов’язки покладені на нього Правлінням Організації чи загальними зборами.

У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Правління (заступник), за рішенням Голови Організації. Обрання нового Голови Організації можливе на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

5.18. Засідання Загальних зборів, Правління можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь яке засідання органів управління оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.19. Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК ) є органом Організації, який здійснює контроль за діяльністю Організації та її відокремлених підрозділів шляхом проведення відповідних перевірок.

До складу КРК входять: Голова КРК, заступник Голови КРК та члени КРК

5.20. КРК у своїй діяльності керується Статутом Організації, актами та рішеннями керівних органів Організації та законодавством України.

5.21. Голова КРК та заступник КРК обираються із членів КРК строк на 4 року на Загальних зборах простою більшістю голосів.

5.22. Члени КРК мають право:

 • проводити відповідні перевірки стосовно діяльності Організації;
 • вимагати необхідні для перевірки документи стосовно діяльності Організації;
 • вносити на розгляд Загальними зборами та Правлінням питання стосовно діяльності Організації.

5.23. Організація роботи КРК:

5.23.1. КРК проводить чергові та позачергові перевірки.

5.23.2. Чергові перевірки КРК проводить два рази на рік за підсумками діяльності Організації та готує за результати перевірок підсумки, які подає на розгляд Загальних зборів Організації.

5.23.3. Позачергові перевірки КРК проводить:

 • за рішенням Загальних зборів Організації;
 • за рішенням Правління Організації;
 • за власною ініціативою, у разі затвердження рішення КРК про позачергову перевірку Загальними зборами.

5.23.4. Кожен член КРК має один голос.

5.23.5. Засідання КРК оформлюється протоколом, за ведення протоколу та достовірність внесених в нього даних несе відповідальність Секретар КРК.

5.25.6. Члени КРК несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішення КРК.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Правління Організації, Голова Організації зобов’язані періодично звітувати перед членами Організації на Загальних Зборах, з питань пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Правління та Голова Організації мають 30 денний терміни надавати відповіді  письмово або електронною поштою на запити членів громадського об’єднання щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань та забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

 

 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Правління, Голови Організації шляхом подання письмової скарги:

 • на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації – первинна скарга подається до Правління, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

 

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членам (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.2. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • набуте з інших підстав некомерційного характеру не заборонених законом;
 • інші  фінансові надходження не заборонені  законодавством України, що не пов’язані із здійсненням господарської діяльності та такої що має на меті отриманні прибутку.

8.3. Кошти Організації використовуються на:

 • організаційні потреби Організації;
 • фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;
 • інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.

8.4. Штатний розпис та грошові витрати затверджуються Правлінням Організації.

8.5. Кошти ат майно Організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

9.1. Організація веде оперативний, бухгалтерський і статистичний обліки за правилами, що діють в Україні.

9.2. Будь-які списання з балансу Організації проводяться за рішенням Правління Організації.

9.3. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

9.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, на підставах та в межах повноважень передбачених законодавством України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація має право на створення відокремлених підрозділів.

10.2. Відокремлені підрозділи створюються шляхом прийняття рішення Загальними зборами Організації та подальшій їх легалізації.

10.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються своїми Положеннями, які не суперечать чинному законодавству та Статутом Організації.

10.4. Відокремлені підрозділи зобов’язані дотримуватись делегованих їм завдань Організацією та виконувати поставлені перед ними завдання.
10.5. Організація має право ліквідувати відокремлені підрозділи, шляхом проведення Загальних зборів членів Організації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ.

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням3/4 членів Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, або у інших випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку саморозпуску майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск)

11.3. Загальні збори приймають рішення про саморозпуск Організації.

11.4. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації.
12.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація в 5-денний строк повідомляє орган реєстрації:

 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.